Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/35/2023

(FO) Donátová Adriana (28.12.1986)

Levice , 93401 Levice

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
23.03.2023
Zverejnený v OV č.:
58/2023
Dlžník:
Donátová Adriana IČO 28.12.1986, , Levice 0, 93401 Levice,
Správca:
Mgr. Ľubomíra Beňová , Záhradnícka 10, 94501 Komárno,
Spisová značka súdu:
28OdK/35/2023
Spisová značka správcu:
28OdK/35/2023 S1485
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Správca konkurznej podstaty, JUDr. Ľubomíra Beňová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, dlžníka   Adriana Donátová, nar. 28.12.1986, trvale bytom Levice, 93401 Levice, prechodný pobyt Demandice 27, 93585 Demandice, v zmysle ust. § 85 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení v spojení s ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch v platnom znení oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, počas stránkových hodín, v pracovných dňoch Po - Pia od 09.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu alebo telefonicky na tel. č. 0905 958 478.