Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 60OdK/304/2022

(FO) Žák Roman (07.05.1973)

Ratnovce 175, 92231 Ratnovce

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
23.03.2023
Zverejnený v OV č.:
58/2023
Dlžník:
Žák Roman IČO 07.05.1973, , Ratnovce 175, 92231 Ratnovce,
Správca:
, Laurinská 3/A, 81101 Bratislava ,
Spisová značka súdu:
60OdK/304/2022
Spisová značka správcu:
60OdK/304/2022 S1636 TT
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

LexCreditor k.s., správca dlžníka Roman Žák, narodený 07.05.1973, trvale bytom Ratnovce 175, 922 31 Ratnovce, podnikajúceho pod obchodným menom Roman Žák, s miestom podnikania Ratnovce 175, 922 31 Ratnovce, IČO: 44 674 724 (ďalej len „dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje:

Z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, konkurz na majetok dlžníka sa končí.

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.

 

LexCreditor k.s.