Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/33/2023

(FO) Zambojová Alexandra (05.05.1994)

Ul. mjr. Samojlenku 2015, 93401 Levice

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
23.03.2023
Zverejnený v OV č.:
58/2023
Dlžník:
Zambojová Alexandra IČO 05.05.1994, , Ul. mjr. Samojlenku 2015/5, 93401 Levice,
Správca:
JUDr. Vlasta Suchanová , Podzámska 32, 94001 Nové Zámky,
Spisová značka súdu:
28OdK/33/2023
Spisová značka správcu:
28OdK/33/2023 S12
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 23OdK/33/2023-19 zo dňa  13.3.2023 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Alexandra ZAMBOJOVÁ, nar. 5.5.1994, bytom Ul. mjr. Samojlenku 2015/5, 934 01 Levice, podnikajúci pod obchodným menom: Alexandra Zambojová, s miestom podnikania Ul. mjr. Samojlenku 2015/5, 934 01 Levice, IČO: 54 083 869 a zároveň bolo začaté hlavné insolvenčné konanie podľa čl. 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ, pričom do funkcie správcu bola ustanovená JUDr. Vlasta Suchanová, Podzámska 32, Nové Zámky.

V zmysle § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. O konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, správca oznamuje, že do správcovského spisu č.k. 28OdK/33/2023 možno nahliadnuť v sídle kancelárie správcu, a to v pracovných dňoch v čase od 09,00 hod. do 15,00 hod..

Súčastne správca oznamuje kontaktné telefónne čísla pre komunikáciu: tel.č.: 035/6420742, mobilné čísla: 0915 728 722, 0918 907 248, ako aj kontakt pre elektronickú komunikáciu: e-mail: suchanova.vlasta@gmail.com

JUDr. Vlasta Suchanová, správca