Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/33/2023

(FO) Zambojová Alexandra (05.05.1994)

Ul. mjr. Samojlenku 2015, 93401 Levice

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
23.03.2023
Zverejnený v OV č.:
58/2023
Dlžník:
Zambojová Alexandra IČO 05.05.1994, , Ul. mjr. Samojlenku 2015/5, 93401 Levice,
Správca:
JUDr. Vlasta Suchanová , Podzámska 32, 94001 Nové Zámky,
Spisová značka súdu:
28OdK/33/2023
Spisová značka správcu:
28OdK/33/2023 S12
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

JUDr. Vlasta Suchanová, so sídlom kancelárie Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, správca dlžníka: Alexandra ZAMBOJOVÁ, nar. 5.5.1994, bytom Ul. mjr. Samojlenku 2015/5, 934 01 Levice, podnikajúci pod obchodným menom: Alexandra Zambojová, s miestom podnikania Ul. mjr. Samojlenku 2015/5, 934 01 Levice, IČO: 54 083 869, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, sp. zn. 28OdK/33/2023 týmto v súlade s § 32 ods. 7, ods. 19, ods. 21 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, a to účet vedený v peňažnom ústave UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky pod č. účtu IBAN: SK51 1111 0000 0013 3733 8001.

V zmysle § 32 ods.7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak: a/ bolo podané na predpísanom tlačive, b/ na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu .

V zmysle § 32 ods. 19 ZKR Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

JUDr. Vlasta Suchanová, správca