Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 43OdK/29/2023

(FO) Žiga Anton (30.10.1978)

Bystrany 229, 05362 Bystrany

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
23.03.2023
Zverejnený v OV č.:
58/2023
Dlžník:
Žiga Anton IČO 30.10.1978, , Bystrany 229, 05362 Bystrany,
Správca:
, Garbiarska 5, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
43OdK/29/2023
Spisová značka správcu:
43OdK/29/2023 S1767
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Anton Žiga, narodený: 30.10.1978, bytom: Bystrany 229, 053 62 Bystrany, týmto oznamuje bankový účet vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky IBAN SK8583300000002601252704, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak

a) bolo podané na predpísanom tlačive a

b) na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur 

JUDr. Eva Lúchava, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.