Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/625/2018

(FO) Miadoková Mária (03.02.1972)

Bottovo 67, 97901 Bottovo

Vyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
Dátum vydania:
15.03.2023
Dátum zverejnenia:
23.03.2023
Zverejnený v OV č.:
58/2023
Autor oznamu:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka:
2OdK/625/2018
ICS:
6118296091
Vydal:
Mgr. Zuzana Antalová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Banská Bystrica
Dlžník:
Mária Miadoková IČO 45896828, , Hostinského 20, 97901 Rimavská Sobota, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Mária Miadoková IČO 45896828, , Hostinského 20, 97901 Rimavská Sobota, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Mária Miadoková, nar. 03. 02. 1972, Hostinského 20, 979 01 Rimavská Sobota, obchodné meno: Mária Miadoková M. M. SLUŽBY, s miestom podnikania Bottovo 67, 980 41 Bottovo, IČO: 45896828, ktorého správcom konkurznej podstaty je JUSTICIA Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Dolná 5, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1699, takto
Rozhodnutie:
I. O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty: JUSTICIA Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Dolná 5, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1699. II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Anna Ivorová, so sídlom kancelárie Štefana Višňovského 2354/6, 960 01 Zvolen, zn.: S1873.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Oznam: