Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-31K/66/2022

(PO) FEMINIA Family s.r.o., IČO 35864656

Račianska 31, 83102 Bratislava

Súpis oddelenej podstaty
Dátum zverejnenia:
24.03.2023
Zverejnený v OV č.:
59/2023
Dlžník/Úpadca:
FEMINIA Family s.r.o. IČO 35864656, , Račianska 31 / 0, 83102 Bratislava,
Správca:
JUDr. Ján Polomský , Miletičova 21, 82108 Bratislava,
Spisová značka súdu:
31K/66/2022
Spisová značka správcu:
31K/66/2022 S1383
Druh:
Súpis oddelenej podstaty
Text:
B. Vysokozdvižný vozík
Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa: SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o., náměstí Junkových 2771/2, Praha 155 00, IČ: 61061344
Druh zabezpečovacieho práva: podľa § 29 ods. 10, § 45a ods. 5, § 167d ods. 3, § 167l, § 106h ZoKR
Poradie zabezpečovacieho práva: 1.
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Leasingová zmluva č. 85001041/20 a Prihláška pohľadávky doručená 27.02.2023
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva: 27.02.2023, prihlásením pohľadávky a poverením správcu
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 19
Opis zabezpečenej pohľadávky: Pohľadávka z Leasingovej zmluvy č. 85001041/20
Výška zabezpečenej pohľadávky: 3078,46 EUR
Por.číslo Hlavná kategória Názov / Popis Súpisová hodnota majetku v EUR
1 hntueľná vec Vysokozdvižný vozík Still EXV 12 vrátane príslušenstva, rok výroby 2020, výrobné číslo F20272X00402. Príslušenstvom je najmä batéria 24 V 2PzS 200Ah, výrobné číslo 100941896 6000