Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/81/2023

(FO) Bartoš Stanislav (26.11.1971)

Školská 537/10 , 97652 Čierny Balog

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
29.03.2023
Zverejnený v OV č.:
62/2023
Dlžník:
Bartoš Stanislav IČO 26.11.1971, , Školská 537/10, 97652 Čierny Balog,
Správca:
JUDr. Ivan Kotleba , Kukučínova 18, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2OdK/81/2023
Spisová značka správcu:
2OdK/81/2023 S519
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Správca dlžníka: Stanislav Bartoš, nar. 26.11.1971, trvale bytom Školská 537/10, 976 52  Čierny Balog, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b), ods. 11 a ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje veriteľom číslo účtu, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania vo výške podľa ustanovenia § 32 ods. 19 ZKR, nasledovne: číslo účtu IBAN: SK76 1100 0000 0026 2148  0202, účet vedený v Tatra banka, a.s., variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

 

JUDr. Ivan Kotleba, správca