Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/60/2023

(FO) Csirke Peter (15.03.1978)

Stará Bašta 138, 98034 Stará Bašta

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
30.03.2023
Zverejnený v OV č.:
63/2023
Dlžník:
Csirke Peter IČO 15.03.1978, , Stará Bašta 138, 98034 Nová Bašta,
Správca:
, Horné záhrady 2, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
7OdK/60/2023
Spisová značka správcu:
7OdK/60/2023 S2009
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

UBC 2020, k.s., správca konkurznej podstaty so sídlom správcovskej kancelárie Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S2009 (ďalej len ,,Správca“) správca dlžníka: Peter Csirke, nar. 15. 03. 1978, trvale bytom Stará Bašta 138, 980 34 Nová Bašta (ďalej len ,,Dlžník“), v zmysle § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu do uplynutia lehota na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnené samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350-EUR a najviac o výške 10.000-EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK11 8330 0000 0027 0205 6921, vedený vo Fio banka, a.s., variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.

 

V Banskej Bystrici, dňa 27.03.2023

UBC 2020, k.s.
správca