Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/60/2023

(FO) Csirke Peter (15.03.1978)

Stará Bašta 138, 98034 Stará Bašta

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
30.03.2023
Zverejnený v OV č.:
63/2023
Dlžník:
Csirke Peter IČO 15.03.1978, , Stará Bašta 138, 98034 Nová Bašta,
Správca:
, Horné záhrady 2, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
7OdK/60/2023
Spisová značka správcu:
7OdK/60/2023 S2009
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

UBC 2020, k.s., S2009 správca konkurznej podstaty so sídlom správcovskej kancelárie Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje veriteľom dlžníka: Peter Csirke, nar. 15. 03. 1978, trvale bytom Stará Bašta 138, 980 34 Nová Bašta, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárií správcu na adrese: Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, počas pracovných dní, a to nasledovne: Po – Pi: od 09:00 do 11:00, od 13:00 – 15:00. Žiadosť o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese sídla, mailom na adrese: office@ubc2020.sk alebo telefonicky na čísle: 0948 987 001.

 

V Banskej Bystrici, dňa 27.03.2023

UBC 2020, k.s.

správca