(FO) Drál Peter

SNP 5 , 05342 Krompachy

ECLI:SK:KSKE:2023:7004898040.8 Sp. zn.: 3K/72/2004 - ...
Dátum zverejnenia:
03.04.2023
Zverejnený v OV č.:
65/2023
Krajský súd v Košiciach
3K/72/2004, Peter Drál, IČO: 35321920, SNP 5, Krompachy, Slovenská republika
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

                                                                                                ECLI:SK:KSKE:2023:7004898040.8                               

 

                                                                                                                     Sp. zn.: 3K/72/2004 -

                                                                                                                        IČS:  7004898040                               

                                                                          UZNESENIE

 

            Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: Peter Drál, narodený: 28.7.1966, bytom: SNP č. 5, Krompachy, IČO: 35 321 920, rozvrhom takto

 

                                                                         r o z h o d o l :

 

            Z celkovej sumy 21.555,- eur, získanej speňažením konkurznej podstaty a získanej pri výkone funkcie správcu, sa uspokojujú:

 

1. Pohľadávky proti podstate podľa § 32 ods. 1 ZKV:

            odmena a výdavky správcu PILÁT Insolvency Services, k.s.

· odmena                                                                                   4.282,62 eur

· cestovné                                                                                     185,77 eur

· znalecký posudok                                                                       150,00 eur

· inzercia                                                                                       121,12 eur

· súdny poplatok za konkurzné konanie                                       258,66 eur

 

2. Pohľadávky oddelených veriteľov podľa § 28 ZKV - uspokojuje sa:

- veriteľ č. 3 - Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava

                       (pôvodne Daňové riaditeľstvo SR)                    16.556,83 eur

 

3. Pohľadávky proti podstate podľa § 32 ods. 1 písm. i) ZKV: - neuspokojujú sa:

      - veriteľ - Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.                            605,22 eur

      - veriteľ - Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.                            704,69 eur

 

4. Pohľadávky veriteľov I. triedy podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZKV - neuspokojujú sa:

- veriteľ č. 2 - Sideria istota, Združená zdravotná poisťovňa         303,53 eur

- veriteľ č. 4 - Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava

                       (pôvodne Sociálna poisťovňa)                                  55,30 eur

- veriteľ č. 1 - Krajský súd, Bratislava                                              26,56 eur

- veriteľ č. 3 - Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava

                       (pôvodne Daňové riaditeľstvo SR)                    37.290,17 eur

                      neuspokojená časť pohľadávky oddeleného veriteľa pohľadávky

                      § 28 ods. 2 ZKV

 

5. Pohľadávky veriteľov II. triedy podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZKV - neboli uplatnené

 

P o u č e n i e  : Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie v lehote 30 dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku ( § 66 ods. 3 ZKV ), na  Krajský súd v Košiciach, v troch písomných vyhotoveniach [§ 362 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „C.s.p.“)].

Odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom súde    (§ 362 ods. 2 C.s.p.).

Odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné (§ 358 C.s.p.).

V  zmysle § 363 C.s.p., v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

V zmysle § 364 C.s.p., rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.

V zmysle § 365 ods. 1 C.s.p., odvolanie možno odôvodniť len tým,  že:

a) neboli splnené procesné podmienky,

b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,

c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,

d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

f) Súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo

h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Podľa § 365 ods. 2 C.s.p., odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej možno odôvodniť aj tým, že právoplatné uznesenie súdu prvej inštancie, ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má vadu uvedenú v odseku 1, ak táto vada mala vplyv na rozhodnutie vo veci samej.

Podľa § 365 ods. 3 C.s.p., odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania. 

 

V Košiciach dňa 29. marca 2023

                                                                                                                JUDr. Rastislav Pella

                                                                                                                                sudca

Za správnosť vyhotovenia: Zuzana Patakiová