Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/160/2020

(FO) Podolská Michaela (09.09.1976)

Hviezdoslavova 721/17 , 05938 Štrba

Vyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
Dátum vydania:
27.2.2023
Dátum zverejnenia:
03.04.2023
Zverejnený v OV č.:
65/2023
Autor oznamu:
Okresný súd Prešov
Spisová značka:
2OdK/160/2020
ICS:
8120203204
Vydal:
JUDr. Tomáš Novák
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Prešov
Dlžník:
Michaela Podolská IČO 40326250, , Hviezdoslavova 721/17, 05938 Štrba, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Michaela Podolská IČO 40326250, , Hviezdoslavova 721/17, 05938 Štrba, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Michaela Podolská, nar. 09.09.1976, Hviezdoslavova 721/17, 059 38 Štrba, podnikajúca pod obchodným menom Michaela Druckerová, IČO: 40 326 250, s miestom podnikania Slov. nár. povstania 335/37, 059 38 Štrba, správcom ktorej je Mgr. Adrián Fabian, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, o odvolaní správcu z funkcie, takto
Rozhodnutie:
I. odvoláva Mgr. Adriána Fabiana, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, z funkcie správcu úpadcu, II. ustanovuje JUDr. Mareka Gulu, so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, do funkcie správcu úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Oznam: