Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 23R/1/2022

(PO) Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o., IČO 47036885

Veľké Leváre 1113, 90873 Veľké Leváre

I. Súd určuje, že na podanie veriteľa: HOKAMI CZ, s.r.o. so ...
Dátum vydania:
27.3.2023
Dátum zverejnenia:
03.04.2023
Zverejnený v OV č.:
65/2023
Autor oznamu:
Okresný súd Nitra
Spisová značka:
23R/1/2022
ICS:
4122212497
Vydal:
JUDr. Jana Coboriová
Vydal FN:
sudkyňa
Odoslal:
Okresný súd Nitra
Dlžník:
Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o. IČO 47036885, , Veľké Leváre 1113, 90873 Veľké Leváre, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o. IČO 47036885, , Veľké Leváre 1113, 90873 Veľké Leváre, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Nitra v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o., so sídlom: 908 73 Veľké Leváre 1113, IČO: 47 036 885, ktorého správcom je: Origon Recovery Solutions, k.s., so sídlom: Murgašova 3, 040 01 Košice, značka správcu S 2082, o určenie, či sa na podanie predložené správcom prihliada ako na prihlášku, takto
Rozhodnutie:
I. Súd určuje, že na podanie veriteľa: HOKAMI CZ, s.r.o. so sídlom: Ampérova 464, 463 12 Liberec, Česká republika, IČO: 25024981, zo dňa 01.03.2023, ktorým si uplatňuje pohľadávky v celkovej výške 1.548,- eur, sa neprihliada ako na prihlášku. II. Súd určuje, že na podanie veriteľa: Böllhoff GmbH, so sídlom: Johann Roithner-Strasse 131, 4050 Traun, Rakúska republika, IČO: FN 78012w-HG Linz, zo dňa 16.02.2023, ktorým si uplatňuje pohľadávky vo celkovej výške 1.681,56 eura, sa neprihliada ako na prihlášku. III. Súd určuje, že na podanie veriteľa: PROVERTHA Connectors, Cables & Solutions GmbH, so sídlom: Westring 9, 75180 Pforzheim, Nemecká republika, IČO: 19817, zo dňa 02.03.2023, ktorým si uplatňuje pohľadávky v celkovej vo výške 581,11 eura, sa neprihliada ako na prihlášku. IV. Súd určuje, že na podanie veriteľa: MAJK, s.r.o., so sídlom: Heľpa 1108, 976 68 Heľpa, IČO: 36 011 801, zo dňa 22.02.2023, ktorým si uplatňuje pohľadávku vo výške 794,33 eura, pohľadávku vo výške 794,33 eura a pohľadávku vo výške 787,22 eura, sa neprihliada ako na prihlášku. V. Súd určuje, že na podanie veriteľa: Toyota Material Handling Slovensko s.r.o., so sídlom: Vajnorská 134/B, Bratislava, IČO: 31 375 278, zo dňa 25.02.2023, ktorým si uplatňuje pohľadávku vo výške 1.168,66 eura a pohľadávku vo výške 1.158,23 eura, sa neprihliada ako na prihlášku. VI. Súd určuje, že na podanie veriteľa: SEZ DK a.s., so sídlom: M.R. Štefánika 1831/46, Dolný Kubín, IČO: 36 854 174, zo dňa 02.03.2023, ktorým si uplatňuje pohľadávku vo výške 844,44 eura a pohľadávku vo výške 418,20 eura, sa neprihliada ako na prihlášku. VII. Súd určuje, že na podanie veriteľa: Behrendt GmbH, so sídlom Mergelweg 2, 33161 Hövelhof, Nemecká republika, IČO: 35 711 493, zo dňa 15.02.2023, ktorým si uplatňuje pohľadávku vo výške 129,20 eura a pohľadávku vo výške 130,50 eura, sa neprihliada ako na prihlášku. VIII. Súd určuje, že na podanie veriteľa: SAS PLASTI SERVICES, so sídlom Rue Gutenber - ZA LA Croix Camus, 79100 Sainte Verge, Francúzsko, ktorým si uplatňuje pohľadávku vo výške 1.996,50 eura, sa neprihliada ako na prihlášku. IX. Súd určuje, že na podanie veriteľa: Premier Farnell UK LTD, so sídlom Canal Rd, Armley Leeds, LS12 2TU, Veľká Británia, zo dňa 08.03.2023, ktorým si uplatňuje pohľadávku vo výške 530,73 eura, sa neprihliada ako na prihlášku. X. Súd určuje, že na podanie veriteľa: Logwin Air + Ocean Slovakia s.r.o., so sídlom Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava, IČO: 50 345 907, zo dňa 06.03.2023, ktorým si uplatňuje pohľadávku vo výške 3.509,00 eur a pohľadávku vo výške 3.518,70 eura, sa neprihliada ako na prihlášku. XI. Súd určuje, že na podanie veriteľa: BECHTLE DIRECT, s.r.o., so sídlom U dubu 1875/38a, 147 00 Praha, Česká republika, IČO: CZ24728039, zo dňa 02.03.2023, ktorým si uplatňuje pohľadávku vo výške 953,83 eura, sa neprihliada ako na prihlášku. XII. Súd určuje, že na podanie veriteľa: Distrelec Gesellschaft m.b.H., so sídlom Jagdgasse 25, 1100 Wien, Rakúska republika, IČO: 56839m, zo dňa 03.03.2023, ktorým si uplatňuje pohľadávku vo výške 3.029,29 eura, sa neprihliada ako na prihlášku. XIII. Súd určuje, že na podanie veriteľa: DSG-Canusa GmbH, so sídlom Boschstrasse 17, 533 59 Rheinbach, Nemecká republika, IČO: HRB 10551, ktorým si uplatňuje pohľadávku vo výške 7.646,67 eura, sa neprihliada ako na prihlášku. XIV. Súd určuje, že na podanie veriteľa: Keller & Kalmbach GmbH, so sídlom Siemenstrasse 19, 857 16 Unterschleissheim, Nemecká republika, IČO: HRB 54200, ktorým si uplatňuje pohľadávku vo výške 219,24 eura, sa neprihliada ako na prihlášku. XV. Súd určuje, že na podanie veriteľa: Keller & Kalmbach GmbH, so sídlom Siemenstrasse 19, 857 16 Unterschleissheim, Nemecká republika, IČO: HRB 54200, ktorým si uplatňuje pohľadávku vo výške 219,24 eura, sa neprihliada ako na prihlášku. XVI. Súd určuje, že na podanie veriteľa: Keller & Kalmbach GmbH, so sídlom Siemenstrasse 19, 857 16 Unterschleissheim, Nemecká republika, IČO: HRB 54200, ktorým si uplatňuje pohľadávku vo výške 219,24 eura, sa neprihliada ako na prihlášku. XVII. Súd určuje, že na podanie veriteľa: Abass GmbH, so sídlom Moselstrasse 11, 63225 Langen, Nemecká republika, IČO: HRB 33271, zo dňa 01.03.2023, ktorým si uplatňuje pohľadávku vo výške 3.688,90 eura, sa neprihliada ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Za deň doručenia tohto súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 veta prvá ZKR).
Oznam: