Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/82/2023

(FO) Bartošová Miroslava (17.11.1995)

Malá Stráňa 45, 97633 Poniky

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
06.04.2023
Zverejnený v OV č.:
68/2023
Dlžník:
Bartošová Miroslava IČO 17.11.1995, , Malá Stráňa 45/2, 97633 Poniky,
Správca:
, Stráž 223, 96001 Zvolen,
Spisová značka súdu:
2OdK/82/2023
Spisová značka správcu:
2OdK/82/2023 S1934
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:

Recovery Solutions, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1934 (ďalej len ,,Správca’’) správca dlžníka Miroslava Bartošová, nar. 17.11.1995, trvale bytom Malá Stráňa 45/2, 976 33 Poniky (ďalej len „Dlžník“), v zmysle §167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK44 0900 0000 0051 5512 1053, GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.

Recovery Solutions, k.s., správca