Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/82/2023

(FO) Bartošová Miroslava (17.11.1995)

Malá Stráňa 45, 97633 Poniky

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Dátum zverejnenia:
06.04.2023
Zverejnený v OV č.:
68/2023
Dlžník:
Bartošová Miroslava IČO 17.11.1995, , Malá Stráňa 45/2, 97633 Poniky,
Správca:
, Stráž 223, 96001 Zvolen,
Spisová značka súdu:
2OdK/82/2023
Spisová značka správcu:
2OdK/82/2023 S1934
Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor

(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“

(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“

(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“

(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“

(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"

(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“

(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“

(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“

(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"

(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"

(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"

(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"

(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”

(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"

(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“

(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"

(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"

(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”

(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka – Miroslava Bartošová, nar.: 17.11.1995, trvale bytom Malá Stráňa 45/2, 976 33 Poniky (ďalej len „Dlžník“) oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.03.2023, sp. zn. 2OdK/82/2023, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 58/2023 dňa 23.03.2023 vyhlásený konkurz a za správcu Dlžníka bol ustanovený Recovery Solutions, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1934 (ďalej aj len ako „Správca“).

According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the trustee of bankrupt Miroslava Bartošová, born on 17.11.1995, with permanent address at Malá Stráňa 45/2, 976 33 Poniky (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in Banská Bystrica of 16.03.2023, ref. No. 2OdK/82/2023 published in the Commercial report No. 58/2023 of 23.03.2023 was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and Recovery Solutions, k.s. with its office at Stráž 223, 960 01 Zvolen, ref. No. of trustee: S1934 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as the „Trustee“).

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).

The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)

The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of § 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)

Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)

The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application, should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3 ZKR)

The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the court. (§ 167l sec. 3 BRA)

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)

For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)

Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)

The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional care. (§ 29 sec. 5 BRA)

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)

The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor, shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).

Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).

The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).

General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act (§ 204 letter g) BRA).

Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia” (https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).

Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called “Standards and Forms” in the section called “Bancruptcy and Restructuring” https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2015/848 z 20. mája 2015.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th May 2015.

Zvolen, dňa 03.04.2023

Zvolen, on 03.04.2023

Recovery Solutions, k.s., správca dlžníka

Recovery Solutions, k.s., trustee of the bankrupt