Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/82/2023

(FO) Bartošová Miroslava (17.11.1995)

Malá Stráňa 45, 97633 Poniky

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
06.04.2023
Zverejnený v OV č.:
68/2023
Dlžník:
Bartošová Miroslava IČO 17.11.1995, , Malá Stráňa 45/2, 97633 Poniky,
Správca:
, Stráž 223, 96001 Zvolen,
Spisová značka súdu:
2OdK/82/2023
Spisová značka správcu:
2OdK/82/2023 S1934
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Recovery Solutions, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1934 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Miroslava Bartošová, nar. 17.11.1995, trvale bytom Malá Stráňa 45/2, 976 33 Poniky (ďalej len „Dlžník“) oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Stráž 223, 960 01 Zvolen v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00

Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail: office@rsolutions.sk

Recovery Solutions, k.s., správca