(PO) MeMoSi s. r. o., IČO 51447011

Romanova 1675/44, 85102 Bratislava - mestská časť Petržalka

Súd priznáva predbežnému správcovi: Mgr. Miloš Ágg, so sídlo...
Dátum vydania:
30.3.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Zverejnený v OV č.:
69/2023
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
27K/61/2022
ICS:
1122209857
Vydal:
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
MeMoSi s. r. o. IČO 51447011, , Romanova 1675/44, 85102 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika
Navrhovatelia:
MeMoSi s. r. o. IČO 51447011, , Romanova 1675/44, 85102 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: MeMoSi s.r.o., so sídlom: Romanova 1675/44, 851 02 Bratislava, IČO: 51 447 011, správcom ktorého je: Mgr. Miloš Ágg, so sídlom kancelárie: Lužná 6, 851 04 Bratislava, IČO: 51 756 838, zn. správcu: S 1233, o priznaní odmeny predbežnému správcovi, takto
Rozhodnutie:
Súd priznáva predbežnému správcovi: Mgr. Miloš Ágg, so sídlom kancelárie: Lužná 6, 851 04 Bratislava, IČO: 51 756 838, zn. správcu: S 1233, odmenu vo výške 1.500,00 EUR, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 1057/2022 na účet predbežného správcu vedený vo Fio banka, a.s., IBAN: SK17 8330 0000 0025 0160 9999, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť (§ 21 ods. 3 ZKR). Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia na Okresnom súde Bratislava I. Za deň doručenia súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (199 ods. 9 ZKR) V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Oznam: