Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/160/2020

(FO) Podolská Michaela (09.09.1976)

Hviezdoslavova 721/17 , 05938 Štrba

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
13.04.2023
Zverejnený v OV č.:
71/2023
Dlžník:
Podolská Michaela IČO 09.09.1976, , Hviezdoslavova 721/17, 05938 Štrba,
Správca:
JUDr. Marek Gula , Vajanského 43, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
2OdK/160/2020
Spisová značka správcu:
2OdK/160/2020 S1343
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

JUDr. Marek Gula, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1343, správca dlžníka Michaela Podolská, nar. 09.09.1976, Hviezdoslavova 721/17, 059 38 Štrba, podnikajúca pod obchodným menom Michaela Druckerová, IČO: 40 326 250, s miestom podnikania Slov.nár.povstania 335/37, 059 38 Štrba, SR (ďalej len „dlžník“), v zmysle § 85 ods. 2 zák. 7/2005 Z. z. oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárií správcu na adrese: Vajanského 43, 080 01 Prešov v úradných hodinách od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na adresu kancelárie správcu, príp. mailom na adresu spravca.gula@gmail.com .

JUDr. Marek Gula

správca dlžníka