Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 23R/1/2022

(PO) Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o., IČO 47036885

Veľké Leváre 1113, 90873 Veľké Leváre

Súd určuje, že na podanie veriteľa: Max Süss GmbH, so sídlom...
Dátum vydania:
12.4.2023
Dátum zverejnenia:
18.04.2023
Zverejnený v OV č.:
74/2023
Autor oznamu:
Okresný súd Nitra
Spisová značka:
23R/1/2022
ICS:
4122212497
Vydal:
JUDr. Jana Coboriová
Vydal FN:
sudkyňa
Odoslal:
Okresný súd Nitra
Dlžník:
Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o. IČO 47036885, , Veľké Leváre 1113, 90873 Veľké Leváre, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o. IČO 47036885, , Veľké Leváre 1113, 90873 Veľké Leváre, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Nitra v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o., so sídlom: 908 73 Veľké Leváre 1113, IČO: 47 036 885, ktorého správcom je: Origon Recovery Solutions, k.s., so sídlom: Murgašova 3, 040 01 Košice, značka správcu S 2082, o určenie, či sa na podanie predložené správcom prihliada ako na prihlášku, takto
Rozhodnutie:
Súd určuje, že na podanie veriteľa: Max Süss GmbH, so sídlom: Karlsbader Strasse 40, 09465 Sehmatal OT Cranzahl, Nemecká republika, IČO: HRB 35243, ktorým si uplatňuje pohľadávku vo výške 3.800,- eur a pohľadávku vo výške 3.837,50,- eura, sa neprihliada ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Za deň doručenia tohto súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 veta prvá ZKR).
Oznam: