Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/399/2022

(FO) Pappová Helena (06.11.1971)

Lutila , 96622 Lutila

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
21.04.2023
Zverejnený v OV č.:
77/2023
Dlžník:
Pappová Helena IČO 06.11.1971, , Lutila 0, 96622 Lutila,
Správca:
Ing. Naďa Bôžiková , Martinčeka 531/7, 98403 Lučenec,
Spisová značka súdu:
6OdK/399/2022
Spisová značka správcu:
6OdK/399/2022 S1530
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu :

Ing. Naďa Bôžiková, správca  dlžníka  Helena Pappová, nar. 06. 11. 1971, trvale bytom Lutila, 966 22 Lutila, počas svojej funkcie správcu zistila zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu  ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by tvoril súpis všeobecnej podstaty majetku dlžníka. Na základe týchto skutočností, následne ako správca zistil podľa § 167v v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu ( ust. § 167t ods. 1 ZKR), správca týmto oznamuje v Obchodnom Vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka  Helena Pappová, nar. 06. 11. 1971, trvale bytom Lutila, 966 22 Lutila,  končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka  Helena Pappová, nar. 06. 11. 1971, trvale bytom Lutila, 966 22 Lutila, v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

Ing. Naďa Bôžiková, správca