Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/366/2021

(FO) Knapcová Katarína (06.10.1974)

Rúbanisko III. 61 , 98403 Lučenec

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
21.04.2023
Zverejnený v OV č.:
77/2023
Dlžník:
Knapcová Katarína IČO 06.10.1974, , Rúbanisko III. 61 III. 61, 98403 Lučenec,
Správca:
Ing. Naďa Bôžiková , Martinčeka 531/7, 98403 Lučenec,
Spisová značka súdu:
2OdK/366/2021
Spisová značka správcu:
2OdK/366/2021 S1530
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu :

Ing. Naďa Bôžiková, správca  dlžníka  Katarína Knapcová, nar. 06.10.1974, trvale bytom Rúbanisko III. 61, 984 03 Lučenec, podnikajúci pod obchodným menom: Katarína Knapcová, Radzovce 315, 985 58 Radzovce, IČO: 4378652, počas svojej funkcie správcu zistila zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu  ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by tvoril súpis všeobecnej podstaty majetku dlžníka. Na základe týchto skutočností, následne ako správca zistil podľa § 167v v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu ( ust. § 167t ods. 1 ZKR), správca týmto oznamuje v Obchodnom Vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka  Katarína Knapcová, nar. 06.10.1974, trvale bytom Rúbanisko III. 61, 984 03 Lučenec, podnikajúci pod obchodným menom: Katarína Knapcová, Radzovce 315, 985 58 Radzovce, IČO: 4378652,  končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka  Katarína Knapcová, nar. 06.10.1974, trvale bytom Rúbanisko III. 61, 984 03 Lučenec, podnikajúci pod obchodným menom: Katarína Knapcová, Radzovce 315, 985 58 Radzovce, IČO: 4378652, v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

Ing. Naďa Bôžiková, správca