(PO) BENE Pharma s.r.o. v konkurze, IČO 36830208

Jazdecká 1/A, 08001 Prešov

priznáva správcovi: JUDr. Ján Bodnár, so sídlom kancelárie Ž...
Dátum vydania:
20.4.2023
Dátum zverejnenia:
26.04.2023
Zverejnený v OV č.:
80/2023
Autor oznamu:
Okresný súd Prešov
Spisová značka:
2K/28/2022
ICS:
8122209806
Vydal:
JUDr. Tomáš Novák
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Prešov
Dlžník/Úpadca:
BENE Pharma s.r.o. IČO 36830208, , Jazdecká 1/A, 08001 Prešov, Slovenská republika
Navrhovatelia:
BENE Pharma s.r.o. IČO 36830208, , Jazdecká 1/A, 08001 Prešov, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BENE Pharma s.r.o., so sídlom Jazdecká 1/A, 080 01 Prešov, IČO: 36 830 208, správcom ktorého je: JUDr. Ján Bodnár, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, o odmene správcu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov, takto
Rozhodnutie:
priznáva správcovi: JUDr. Ján Bodnár, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 7920 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Oznam: