(FOP) Ing. Elena Ogaňanová, IČO 11952253

Palešovo nám. 46, 05304 Spišské Podhradie

ECLI:SK:NSSR:2023:0005200366.1 Sp. zn.: 2Obo/2/2023 - I...
Dátum zverejnenia:
27.04.2023
Zverejnený v OV č.:
81/2023
Krajský súd v Košiciach
6K/7/2005, Ing. Elena Ogaňanová, IČO: 11952253, Palešovo nám. 46, 053 04 Spišské Podhradie, Slovenská republika
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

                                                                                          ECLI:SK:NSSR:2023:0005200366.1                               

                                                                                                               Sp. zn.: 2Obo/2/2023 -

                                                                                                                      IČS:  0005200366                               

                                                                               UZNESENIE

 

          Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Beaty Miničovej a členiek JUDr. Ivany Izakovičovej a Mgr. Sone Pekarčíkovej v konkurznej veci úpadcu: Ing. Elena Ogaňanová, Palešovo nám. 46, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 11 952 253, vo veci konkurzu, o odvolaní konkurzného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005, proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo dňa 1. decembra 2022, č. k. 6K/7/2005-238, takto

 

                                                                            r o z h o d o l :

          Uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo dňa 1. decembra 2022, č. k. 6K/7/2005-238     z r u š u j e    a vec mu    v r a c i a    na ďalšie konanie.

 

P o u č e n i e  : Proti tomuto rozhodnutiu nie je dovolanie prípustné

 

V Košiciach dňa 28. marca 2023

                                                                                           JUDr. Beáta Miničová, v.r.

                                                                                               predsedníčka senátu

                                                                                         JUDr. Ivana Izakovičová, v.r.

                                                                                                   členka senátu

                                                                                          Mgr. Soňa Pekarčíková, v.r.

                                                                                                   členka senátu

Za správnosť vyhotovenia:

Eva Kasárová