Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/73/2023

(FO) Berky František (22.02.1998)

Zvolen , 96001 Zvolen

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
02.05.2023
Zverejnený v OV č.:
83/2023
Dlžník:
Berky František IČO 22.02.1998, , Zvolen 96001, 96001 Zvolen,
Správca:
, Námestie SNP 37, 96001 Zvolen,
Spisová značka súdu:
2OdK/73/2023
Spisová značka správcu:
2OdK/73/2023 S1752
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

FARDOUS PARTNERS, správcovská, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 37, 960 01 Zvolen, správca František Berky, nar. 22. 02. 1998, trvale bytom mesto Zvolen, 960 01 Zvolen v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn. 2OdK/73/2023, týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, IBAN: SK38 1111 0000 0012 9729 1009 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.

V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:

a) bolo podané na predpísanom tlačive a

b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

Vo Zvolene, dňa 26.04.2023

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca