Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/41/2023

(FO) Ličková Petra (17.06.1997)

Ráztoka 104, 97697 Ráztoka

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
02.05.2023
Zverejnený v OV č.:
83/2023
Dlžník:
Petra Ličková IČO 17.06.1997, , Ráztoka 104, 97697 Ráztoka,
Správca:
JUDr. Vladimír Nosko , ul. SNP 33/18, 99001 Veľký Krtíš,
Spisová značka súdu:
6OdK/41/2023
Spisová značka správcu:
6OdK/41/2023 S512
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

JUDr. Vladimír Nosko, správca dlžníka: Petra Ličková, nar. 17.06.1997, trvale bytom Ráztoka 104, 976 97 Ráztoka, oznamuje týmto podľa ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky veriteľa, ktorého súhrnná prihláška bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

Poradové číslo pohľadávky v zozname: 5

Veriteľ: EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava

Celková prihlásená suma: 1.193,14 EUR

JUDr. Vladimír Nosko, správca