Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/35/2023

(FO) Donátová Adriana (28.12.1986)

Levice , 93401 Levice

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
03.05.2023
Zverejnený v OV č.:
84/2023
Dlžník:
Donátová Adriana IČO 28.12.1986, , Levice 0, 93401 Levice,
Správca:
Mgr. Ľubomíra Beňová , Záhradnícka 10, 94501 Komárno,
Spisová značka súdu:
28OdK/35/2023
Spisová značka správcu:
28OdK/35/2023 S1485
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Súpis majetku oddelenej a  všeobecnej podstaty

Dlžníka

 

Adriana Donátová, nar. 28.12.1986, trvale bytom Levice, 93401 Levice, prechodný pobyt Demandice 27, 93585 Demandice

správca

JUDr. Ľubomíra Beňová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 10, 945 01 Komárno

značka správcu S 1485

  • v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, oznamuje, že nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.

 

 

V Komárne dňa 27.04.2023