Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/41/2023

(FO) Ličková Petra (17.06.1997)

Ráztoka 104, 97697 Ráztoka

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
04.05.2023
Zverejnený v OV č.:
85/2023
Dlžník:
Petra Ličková IČO 17.06.1997, , Ráztoka 104, 97697 Ráztoka,
Správca:
JUDr. Vladimír Nosko , ul. SNP 33/18, 99001 Veľký Krtíš,
Spisová značka súdu:
6OdK/41/2023
Spisová značka správcu:
6OdK/41/2023 S512
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

V zmysle ustanovenia § 167h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“

V zmysle ustanovenia § 167j, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov „Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis. Ak sa dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.

JUDr. Vladimír Nosko, správca dlžníka: Petra Ličková, nar. 17.06.1997, trvale bytom Ráztoka 104, 976 97 Ráztoka oznamuje, že nebol zistený žiaden majetok úpadcu, ktorý by podliehal konkurzu a teda nie je možné vyhotoviť súpis majetku konkurznej podstaty.

JUDr. Vladimír Nosko, správca