Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/160/2020

(FO) Podolská Michaela (09.09.1976)

Hviezdoslavova 721/17 , 05938 Štrba

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
05.05.2023
Zverejnený v OV č.:
86/2023
Dlžník:
Podolská Michaela IČO 09.09.1976, , Hviezdoslavova 721/17, 05938 Štrba,
Správca:
JUDr. Marek Gula , Vajanského 43, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
2OdK/160/2020
Spisová značka správcu:
2OdK/160/2020 S1343
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

JUDr. Marek Gula, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1343, správca dlžníka Michaela Podolská, nar. 09.09.1976, Hviezdoslavova 721/17, 059 38 Štrba, podnikajúca pod obchodným menom Michaela Druckerová, IČO: 40 326 250, s miestom podnikania Slov.nár.povstania 335/37, 059 38 Štrba, SR (ďalej len „dlžník“).

Uznesením Okresného súdu v Prešove sp. zn. 2OdK/160/2020-19 zo dňa 20.03.2020, zverejneným v Obchodnom vestníku 60/2020 dňa 26.03.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok vyššie uvedeného dlžníka a za správcu bol ustanovený JUDr. Adrián Fabian.

Následne Uznesením Okresného súdu v Prešove sp. zn. 2OdK/160/2020-26 zo dňa 27.02.2023, zverejneným v Obchodnom vestníku 65/2023 dňa 03.04.2023, č. zver. K018285, bol z funkcie správcu odvolaný pôvodný správca a bol som ustanovený do funkcie správcu v konkurznom konaní vyššie špecifikovaného dlžníka.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že iné šetrenia, vrátane šetrení pomerov dlžníka, ktoré môžu mať vplyv na posúdenie jeho poctivého zámeru či odporovateľnosti právnych úkonov, správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Týmto oznamujem v zmysle § 167j ods. 1 ZKR, že v zákonnej lehote na vyhotovenie a zverejnenie súpisu majetku podliehajúceho konkurzu nebol zistený akýkoľvek majetok, ktorý by bolo možné zahrnúť do súpisu majetku.

 

JUDr. Marek Gula

správca