Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-27K/23/2022

(PO) Nova Real Estate Finance, a. s., IČO 50788701

Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Dátum zverejnenia:
10.05.2023
Zverejnený v OV č.:
88/2023
Dlžník/Úpadca:
Nova Real Estate Finance, a. s. IČO 50788701, , Plynárenská 7/A / 0, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov,
Správca:
JUDr. Vojtech Agner , Cintorínska 22, 81108 Bratislava,
Spisová značka súdu:
27K/23/2022
Spisová značka správcu:
27K/23/2022 S1690
Druh:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Text:


Zápisnica z prvého zasadnutia veriteľského výboru úpadcu

Nova Real Estate Finance, a. s., v konkurze

Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 50 788 701 (ďalej aj ako „Úpadca“)


Spisová značka Okresného súdu Bratislava I: 27K/23/2022

Dátum zasadnutia: 03.05.2023

Čas zasadnutia: 12:15 hod.

Miesto zasadnutia: Hotel AVION, na adrese: Ivánska cesta 15/A, 821 04 Bratislava

Zasadnutie veriteľského výboru sa konalo v súlade s ust. § 38 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZKR“)

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba predsedu veriteľského výboru

3. Rôzne

4. Záver

Prítomní členovia veriteľského výboru:

  1. Marek Andrejčák, nar. 21.10.1975, trvale bytom: Vihorlatská 10, 080 01 Prešov, v zast. Advokátska kancelária FARDOUS PARTNERS s.r.o.
  2. Miroslav Kykloš, nar. 29.03.1966, trvale bytom: Benkova 698/15, 024 04 Kysucké Nové Mesto. v zast. Advokátska kancelária FARDOUS PARTNERS s.r.o.
  3. RYG Investments s. r. o., so sídlom: Trstínska 11, 841 06 Bratislava, IČO: 50 408 003, v zast. Msc. Juraj Krúpa, konateľ

Ďalší prítomní:

  1. JUDr. Vojtech Agner, správca konkurznej podstaty

I. Otvorenie zasadnutia

Prvé zasadnutie veriteľského výboru zvolal a otvoril správca konkurznej podstaty - JUDr. Vojtech Agner v súlade s ust. § 38 ZKR, a to bezodkladne po skončení prvej schôdze veriteľov.

Správca otvoril prvé zasadnutie veriteľského výboru o 12:15 hod. a zároveň privítal prítomných členov veriteľského výboru.

Správca následne konštatoval, že na zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru, takže veriteľský výbor je v súlade s ust. § 38 ods. 2 ZKR uznášaniaschopný. Správca taktiež prítomných členov veriteľského výboru informoval, že v súlade s ust. § 38 ods. 2 ZKR každý člen veriteľského výboru má jeden hlas. Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú podľa ich hlasovacích práv, ktoré sa počítajú na schôdzi veriteľov pri voľbe a odvolávaní členov veriteľského výboru.

II. Voľba predsedu veriteľského výboru

Veriteľský výbor následne pristúpil k voľbe predsedu veriteľského výboru. Predstúpil JUDr. Fardous, ktorý uviedol, že klienti jeho advokátskej kancelárie, ktorí sú členmi veriteľského výboru nemajú záujem zastávať funkciu predsedu veriteľského výboru. Pre uvedené prítomní členovia veriteľského výboru zhodne navrhli za predsedu veriteľského výboru spoločnosť RYG Investments s. r. o., so sídlom: Trstínska 11, 841 06 Bratislava, IČO: 50 408 003.

Následne dal Správca hlasovať o návrhu uznesenia č. 1 v znení:

„Veriteľský výbor volí za predsedu veriteľského výboru veriteľa RYG Investments s. r. o., so sídlom: Trstínska 11, 841 06 Bratislava, IČO: 50 408 003“

O prijatí vyššie uvedeného uznesenia č. 1 hlasovali prítomní členovia veriteľského výboru nasledovne:

Za:                   3          (veriteľ 1, veriteľ 2, veriteľ 3)

Proti:                0          nikto

Zdržal sa:         0          nikto

Na základe výsledkov hlasovania Správca konštatoval, že za prijatie uznesenia č. 1 hlasovali všetci prítomní členovia veriteľského výboru, v dôsledku čoho veriteľský výbor prijal uznesenie č. 1 v nasledujúcom znení:

„Veriteľský výbor volí za predsedu veriteľského výboru veriteľa RYG Investments s. r. o., so sídlom: Trstínska 11, 841 06 Bratislava, IČO: 50 408 003“                                                  

K bodu 3 – Rôzne

Prítomní členovia veriteľského výboru sa dohodli, že budú komunikovať prioritne prostredníctvom elektronických prostriedkov (email, internetové komunikačné platformy) a za týmto účelom si navzájom vymenili svoje kontaktné údaje.                                                                                                     

K bodu 4 – Záver                                                    

Správca ako zvolávateľ zasadnutia veriteľského výboru zmysle ust. § 38 ods. 6 ZKR poučil predsedu veriteľského výboru o jeho povinnosti vyhotoviť zápisnicu o priebehu zasadnutia veriteľského výboru, o obligatórnych náležitostiach obsahu zápisnice, ako aj o jeho povinnosti zaslať odpis v lehote 5 dní od skončenia zasadnutia veriteľského výboru príslušnému súdu a správcovi.

Správca poďakoval prítomným veriteľom a zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené o 12:30 hod.

 

________________________

RYG Investments s. r. o.

Msc. Juraj Krúpa, konateľ

predseda veriteľského výboru

 

Príloha:

  1. Listina prítomných členov veriteľského výboru