Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/35/2023

(FO) Donátová Adriana (28.12.1986)

Levice , 93401 Levice

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
10.05.2023
Zverejnený v OV č.:
88/2023
Dlžník:
Donátová Adriana IČO 28.12.1986, , Levice 0, 93401 Levice,
Správca:
Mgr. Ľubomíra Beňová , Záhradnícka 10, 94501 Komárno,
Spisová značka súdu:
28OdK/35/2023
Spisová značka správcu:
28OdK/35/2023 S1485
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 28OdK/35/2023-21 zo dňa 13.03.2023 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka  Adriana Donátová, nar. 28.12.1986, trvale bytom Levice, 93401 Levice, prechodný pobyt Demandice 27, 93585 Demandice. Zároveň bola uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 28OdK/35/2023-21 zo dňa 13.03.2023 ustanovená do funkcie správcu  majetku dlžníka (ďalej len „dlžník“) JUDr. Ľubomíra Beňová, správca S 1485,  so sídlom kancelárie Záhradnícka 10, 94501 Komárno. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v obchodnom vestníku zo dňa 17.03.2023, účinky konkurzu nastali dňa 18.03.2023.

Ako správca konkurznej podstaty úpadcu, Adriana Donátová, nar. 28.12.1986, trvale bytom Levice, 93401 Levice, prechodný pobyt Demandice 27, 93585 Demandice, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamujem, že podľa Zoznamu majetku dlžníka zo dňa 26.01.2023 a vyhlásenia dlžníka zo dňa 24.04.2023 dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.

Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Adriana Donátová, nar. 28.12.1986, trvale bytom Levice, 93401 Levice, prechodný pobyt Demandice 27, 93585 Demandice, zrušuje.