Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/160/2020

(FO) Podolská Michaela (09.09.1976)

Hviezdoslavova 721/17 , 05938 Štrba

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
10.05.2023
Zverejnený v OV č.:
88/2023
Dlžník:
Podolská Michaela IČO 09.09.1976, , Hviezdoslavova 721/17, 05938 Štrba,
Správca:
JUDr. Marek Gula , Vajanského 43, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
2OdK/160/2020
Spisová značka správcu:
2OdK/160/2020 S1343
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

Správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia §166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka podliehajúci konkurzu, na základe čoho dospel k záveru, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Na základe týchto skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený Uznesením Okresného súdu v Prešove sp. zn. 2OdK/160/2020-19 zo dňa 20.03.2020, zverejneným v Obchodnom vestníku 60/2020 dňa 26.03.2020, na majetok dlžníka: Michaela Podolská, nar. 09.09.1976, Hviezdoslavova 721/17, 059 38 Štrba, podnikajúca pod obchodným menom Michaela Druckerová, IČO: 40 326 250, s miestom podnikania Slov.nár.povstania 335/37, 059 38 Štrba, SR končí z dôvodu zistenia, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Michaela Podolská, nar. 09.09.1976, Hviezdoslavova 721/17, 059 38 Štrba, podnikajúca pod obchodným menom Michaela Druckerová, IČO: 40 326 250, s miestom podnikania Slov.nár.povstania 335/37, 059 38 Štrba, SR, zrušuje.

V Prešove dňa 04.05.2023

JUDr. Marek Gula, správca