Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/192/2021

(FO) Lietava Ľubor (13.01.1964)

Bratislava - Nové Mesto , Bratislava - Nové Mesto

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Dátum zverejnenia:
11.05.2023
Zverejnený v OV č.:
89/2023
Dlžník:
Lietava Ľubor Graham IČO 13.01.1964, , Bratislava-Nové Mesto -, - Bratislava-Nové Mesto,
Správca:
Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková , Žižkova 7803/9, 81102 Bratislava,
Spisová značka súdu:
33OdK/192/2021
Spisová značka správcu:
33OdK/192/2021 S2030
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Text:

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn.: 33OdK/192/2021 zo dňa 28.01.2022 (ďalej len „Uznesenie“) bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ľubor Graham Lietava, dátum narodenia 13.01.1964, trvale bytom Bratislava - Nové Mesto, 831 02 Bratislava - Nové Mesto (ďalej len „Dlžník“). Správca Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková, so sídlom kancelárie: Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava, značka správcu: S2030 (ďalej len „Správca“), bol Uznesením ustanovený do funkcie správcu Dlžníka. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 24/2022 dňa 04.02.2022 a právoplatnosť nadobudlo dňa 05.02.2022.

Správca v súlade s § 166i ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) s odbornou starostlivosťou preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri vykonávaní týchto šetrení vychádzal najmä zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých Dlžníkom. Správca rovnako vykonal aj ďalšie časovo nenáročné šetrenia, ktoré bolo možné zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

Zo Správcom vykonaných šetrení, bolo zistené, že Dlžník bol ku dňu vyhlásenia konkurzu vlastníkom majetku, ktorý v zmysle § 167h ZKR podlieha konkurzu. Správca následne vyhotovil súpis majetku patriaceho do všeobecnej podstaty Dlžníka. Súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 70/2022 zo dňa 11.04.2022.

Správca speňažoval majetok v súlade s § 167p v spojitosti s § 167n ZKR a zverejnil prvé kolo vereného ponukového konania na nehnuteľný majetok Dlžníka. Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 103/2022 dňa 30.05.2022. Všetky súpisové zložky majetku tvoriace všeobecnú podstatu Dlžníka boli úspešne speňažené.

Správca zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate a oznámenie o jeho zostavení a zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 235/2022 dňa 08.12.2022.

Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 32/2023 dňa 15.02.2023.

V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR Správca oznamuje, že po splnení rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Dlžníka sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka končí.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková, správca