Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/168/2022

(FO) Bogdanová Julia (31.12.1957)

Bratislava - Petržalka , 85101 Bratislava

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
11.05.2023
Zverejnený v OV č.:
89/2023
Dlžník:
Bogdanová Julia IČO 31.12.1957, , Bratislava - Petržalka -, 85101 Bratislava,
Správca:
Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková , Žižkova 7803/9, 81102 Bratislava,
Spisová značka súdu:
33OdK/168/2022
Spisová značka správcu:
33OdK/168/2022 S2030
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková, so sídlom kancelárie: Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava, správca konkurznej podstaty dlžníka: Julia Bogdanová, dátum narodenia 31.12.1957, trvale bytom Bratislava – mestská časť Petržalka, v zmysle ustanovení zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty:

Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková, správca