Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/84/2023

(FO) Čipčalová Katarína (19.10.1984)

Trenč 114, 98532 Trenč

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
16.05.2023
Zverejnený v OV č.:
92/2023
Dlžník:
Čipčalová Katarína IČO 19.10.1984, , Trenč 114, 98532 Trenč,
Správca:
, Rudohorská 33, 97411 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
6OdK/84/2023
Spisová značka správcu:
6OdK/84/2023 S1704
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Oznámenie čísla bankového účtu na skladanie kaucie na popieranie pohľadávok veriteľov

KRIVANKON k.s., so sídlom kancelárie Rudohorská 33, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1704, správca Katarína Čipčalová, nar. 19.10.1984, trvale bytom Trenč 114, 985 32 Veľká nad Ipľom, v minulosti podnikajúca pod obchodným menom Katarína Čipčalová – KADERNÍCTVO, s miestom podnikania 985 32 Veľká nad Ipľom 123, IČO: 43 759 157    (ďalej len „Úpadca), ako správca Úpadcu v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania vedeného na Okresnom súde Banská Bystrica, č. k.: 6OdK/84/2023, že bankový účet na ktorý možno skladať kauciu je vedený v Tatra banke, a.s., č. ú.: 2920911244/1100, IBAN: SK87 1100 0000 0029 2091 1244 , BIC: TATRSKBX.  Kaucia sa skladá v sume 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

V Bratislave, dňa 10.05.2023

KRIVANKON k.s.

Správca S1704