Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/168/2022

(FO) Bogdanová Julia (31.12.1957)

Bratislava - Petržalka , 85101 Bratislava

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
17.05.2023
Zverejnený v OV č.:
93/2023
Dlžník:
Bogdanová Julia IČO 31.12.1957, , Bratislava - Petržalka -, 85101 Bratislava,
Správca:
Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková , Žižkova 7803/9, 81102 Bratislava,
Spisová značka súdu:
33OdK/168/2022
Spisová značka správcu:
33OdK/168/2022 S2030
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková, so sídlom kancelárie: Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava, správca konkurznej podstaty dlžníka: Julia Bogdanová, dátum narodenia 31.12.1957, trvale bytom Bratislava – mestská časť Petržalka, v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Bratislava I., sp. zn.: 33OdK/168/2022, v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že konkurz sa končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková, správca