Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/41/2023

(FO) Ličková Petra (17.06.1997)

Ráztoka 104, 97697 Ráztoka

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
17.05.2023
Zverejnený v OV č.:
93/2023
Dlžník:
Petra Ličková IČO 17.06.1997, , Ráztoka 104, 97697 Ráztoka,
Správca:
JUDr. Vladimír Nosko , ul. SNP 33/18, 99001 Veľký Krtíš,
Spisová značka súdu:
6OdK/41/2023
Spisová značka správcu:
6OdK/41/2023 S512
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

JUDr. Vladimír Nosko, správca dlžníka Petra Ličková, nar. 17.06.1997, trvale bytom Ráztoka 104, 976 97 Ráztoka, týmto oznamuje, že zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, z vyjadrenia dlžníka a z vykonaného šetrenia majetku podľa ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.

Na základe zistenia skutkového stavu, podľa  ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, následne zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ods. 1 ZKR). Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti týmto správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Petra Ličková, nar. 17.06.1997, trvale bytom Ráztoka 104, 976 97 Ráztoka, sa   k o n č í.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa zrušuje konkurz na majetok dlžníka Petra Ličková, nar. 17.06.1997, trvale bytom Ráztoka 104, 976 97 Ráztoka.

JUDr. Vladimír Nosko, správca