Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/448/2022

(FO) Talpašová Mária (23.10.1984)

Čeláre 90 , 99122 Čeláre

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
19.05.2023
Zverejnený v OV č.:
95/2023
Dlžník:
Talpašová Mária IČO 23.10.1984, , Čeláre 90 90, 99122 Čeláre,
Správca:
Ing. Naďa Bôžiková , Martinčeka 531/7, 98403 Lučenec,
Spisová značka súdu:
7OdK/448/2022
Spisová značka správcu:
7OdK/448/2022 S1530
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu :

Ing. Naďa Bôžiková, správca  dlžníka  Mária Talpašová, nar. 23. 10. 1984, trvale bytom Čeláre 90, 991 22 Čeláre, počas svojej funkcie správcu zistila zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu  ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by tvoril súpis všeobecnej podstaty majetku dlžníka. Na základe týchto skutočností, následne ako správca zistil podľa § 167v v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu ( ust. § 167t ods. 1 ZKR), správca týmto oznamuje v Obchodnom Vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka  Mária Talpašová, nar. 23. 10. 1984, trvale bytom Čeláre 90, 991 22 Čeláre,  končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka  Mária Talpašová, nar. 23. 10. 1984, trvale bytom Čeláre 90, 991 22 Čeláre  v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

Ing. Naďa Bôžiková, správca