Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/33/2023

(FO) Zambojová Alexandra (05.05.1994)

Ul. mjr. Samojlenku 2015, 93401 Levice

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
22.05.2023
Zverejnený v OV č.:
96/2023
Dlžník:
Zambojová Alexandra IČO 05.05.1994, , Ul. mjr. Samojlenku 2015 / 5, 93401 Levice,
Správca:
JUDr. Vlasta Suchanová , Podzámska 32, 94001 Nové Zámky,
Spisová značka súdu:
28OdK/33/2023
Spisová značka správcu:
28OdK/33/2023 S12
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Uznesením Okresného súdu v Nitre č.k.  28OdK/33/2023-19 zo dňa  13.3.2023 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka a bola som ustanovená za správcu dlžníkovi, a to Alexandra ZAMBOJOVÁ, nar. 5.5.1994, bytom Ul. mjr. Samojlenku 2015/5, 934 01 Levice, podnikajúci pod obchodným menom: Alexandra Zambojová, s miestom podnikania Ul. mjr. Samojlenku 2015/5, 934 01 Levice, IČO: 54 083 869

Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje veriteľom, že ku dňu 17.5.2023 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok dlžíka.

Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

V zmysle ust. § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze, ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka, predniesli takýto návrh správcovi v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia súpisu majetku všeobecnej podstaty a zložili zálohu na trovy šetrení.

JUDR. Vlasta Suchanová, správca