Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 23R/1/2022

(PO) Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o., IČO 47036885

Veľké Leváre 1113, 90873 Veľké Leváre

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Dátum zverejnenia:
24.05.2023
Zverejnený v OV č.:
98/2023
Dlžník:
Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o. IČO 47036885, , Veľké Leváre 1113 / 0, 90873 Veľké Leváre,
Správca:
, Murgasova 3 3, 04001 Kosice,
Spisová značka súdu:
23R/1/2022
Spisová značka správcu:
23R/1/2022 S2082
Druh:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Text:

Zápisnica z 1. zasadnutia veriteľského výboru dlžníka Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o., so sídlom Veľké Leváre 1113, Veľké Leváre 908 73, IČO: 47 036 885

Dátum a čas zasadnutia : 18.05.2023 o 15:10 hod.

Miesto konania zasadnutia : hotel Park Inn, Rybné námestie 1, 811 02 Bratislava

Prítomní:

  1. Za správcu: JUDr. Ing. Jaroslav Dolný

 

 

Členovia veriteľského výboru:

 

  1. OTIS SCS (JUDr. Martin Provazník) – prítomný
  2. COFICAB-PORTUGAL - COMPANHIA DE FIOS E CABOS LDA (JUDr. Viera Kuruczová) – prítomná
  3. COFICAB EASTERN EUROPE SRL (JUDr. Viera Kuruczová) – prítomná
  4. TEKABEN GROUP a. s. (Ing. Milan Kohút) – prítomný
  5. AWECO Appliances Slovakia k.s. (Peter Barniak) – prítomný

Program :

  1. Prezentácia a otvorenie zasadnutia
  2. Voľba predsedu veriteľského výboru
  3. Záver

 

K bodu 1)

Správca zvolal prvé zasadnutie veriteľského výboru podľa ust. § 128 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZKR“), po konaní prvej schôdze veriteľov konanej dňa 18.05.2023. Bola vykonaná prezentácia a členovia veriteľského výboru boli oboznámení s programom zasadnutia. Prvé zasadnutie veriteľského výboru otvoril správca JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, ktorý konštatoval, že toto zasadnutie veriteľského výboru je uznášaniaschopné, nakoľko zasadnutia sa zúčastnili všetci členovia veriteľského výboru.

Vzhľadom na to, že ide o prvé zasadnutie veriteľského výboru, správca poučil prítomných veriteľov o pôsobnosti veriteľského výboru, jeho právach a povinnostiach, osobitne o tom, že člen veriteľského výboru je povinný konať v spoločnom záujme všetkých veriteľov a o tom, že písomnosti určené veriteľskému výboru sa doručujú na adresu predsedu veriteľského výboru. Správca súčasne poučil členov veriteľského výboru o tom, že činnosť veriteľského výboru riadi predseda, ktorého spomedzi seba volia členovia veriteľského výboru, pričom člen veriteľského výboru si môže písomným plnomocenstvom zvoliť svojho zástupcu. Ak sa písomnosť nepodarí predsedovi veriteľského výboru doručiť, možno písomnosť doručiť na adresu ktoréhokoľvek člena veriteľského výboru.

Osobitne správca poučil prítomných veriteľov o spôsobe hlasovania, najmä, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, za prítomnosti väčšiny jeho členov. Každý člen veriteľského výboru má jeden hlas. Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú podľa ich hlasovacích práv, ktoré sa počítajú na schôdzi veriteľov pri voľbe a odvolávaní členov veriteľského výboru.

K bodu 2)

Správca navrhol za predsedu veriteľského výboru zvoliť veriteľa OTIS SCS, s čím uvedený veriteľ vyjadril súhlas.

Vzhľadom na uvedené správca navrhol, aby veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenie:

„Veriteľský výbor vo veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o., so sídlom Veľké Leváre 1113, Veľké Leváre 908 73, IČO: 47 036 885 volí za svojho predsedu veriteľa: OTIS SCS, zastúpeného advokátom JUDr. Martinom Provazníkom. Písomnosti určené veriteľskému výboru sa doručujú na adresu: bpv Braun Partners, s. r. o., o. z., Europeum Business Center, Suché mýto 1, 811 03 Bratislava.“  

Hlasovanie:        Za:............... 5

                             Proti:............ 0

                              Zdržali sa:..... 0

Za návrh jednomyseľne hlasovali prítomný členovia veriteľského výboru.

Znenie prijatého uznesenia: 

„Veriteľský výbor vo veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o., so sídlom Veľké Leváre 1113, Veľké Leváre 908 73, IČO: 47 036 885 volí za svojho predsedu veriteľa: OTIS SCS, zastúpeného advokátom JUDr. Martinom Provazníkom. Písomnosti určené veriteľskému výboru sa doručujú na adresu: bpv Braun Partners, s. r. o., o. z., Europeum Business Center, Suché mýto 1, 811 03 Bratislava.“  

K bodu 3)

Členovia veriteľského výboru oznámili svoje e-mailové adresy za účelom ich ďalšej komunikácie. E-mailová komunikácia má povahu písomného styku a pre odosielateľov je plne záväzná bez akýchkoľvek obmedzení. Členovia veriteľského výboru schvaľujú vzájomnú e-mailovú komunikáciu, medzi členmi veriteľského výboru a správcom na uvedené dohodnuté e-mailové adresy.

Záverom sa správca poďakoval prítomným členom veriteľského výboru za účasť na 1. zasadnutí veriteľského výboru.

 

Zasadnutie veriteľského výboru trvalo v čase od 15:10 do 15:30 hod.

V Bratislave, dňa 18.05.2023.

 

___________________

JUDr. Martin Provazník

predseda veriteľského výboru