Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/60/2023

(FO) Csirke Peter (15.03.1978)

Stará Bašta 138, 98034 Stará Bašta

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
24.05.2023
Zverejnený v OV č.:
98/2023
Dlžník:
Csirke Peter IČO 15.03.1978, , Stará Bašta 138, 98034 Nová Bašta,
Správca:
, Horné záhrady 2, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
7OdK/60/2023
Spisová značka správcu:
7OdK/60/2023 S2009
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

UBC 2020, k. s., správca konkurznej podstaty so sídlom správcovskej kancelárie Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S2009 (ďalej len ,,Správca“), správca dlžníka: Peter Csirke, nar. 15. 03. 1978, trvale bytom Stará Bašta 138, 980 34 Nová Bašta, podľa ustanovenia § 167j v spojení s § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka. Na základe zoznamu majetku dlžníka, priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých inými osobami, ktoré poskytli správcovi súčinnosť, ďalšieho šetrenia vykonaného správcom, v zmysle § 166i zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, sme nezistili žiaden majetok, ktorý by podliehal konkurzu, podľa § 167h zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.

 

V Banskej Bystrici, dňa 17.05.2023

UBC 2020, k. s.

správca