(PO) PHARMOS, a.s., IČO 35974559

Levická 11, 94901 Nitra

Začiatok konkurzného konania
Dátum vydania:
22.5.2023
Dátum zverejnenia:
26.05.2023
Zverejnený v OV č.:
100/2023
Autor oznamu:
Okresný súd Nitra
Spisová značka:
20K/4/2023
ICS:
4123204193
Vydal:
Mgr. PaedDr. Andrea Kontárová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Nitra
Dlžník/Úpadca:
PHARMOS, a.s. IČO 35974559, , Levická 11, 94901 Nitra, Slovenská republika
Navrhovatelia:
PHARMOS, a.s. IČO 35974559, , Levická 11, 94901 Nitra, Slovenská republika Všeobecná úverová banka, a.s. IČO 31320155, , Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s., so sídlom: Bratislava, Mlynské nivy 1, IČO: 31 320 155, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: PHARMOS, a.s., so sídlom: Nitra, Levická 11, IČO: 35 974 559, takto
Rozhodnutie:
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka: PHARMOS, a.s., so sídlom: Nitra, Levická 11, IČO: 35 974 559.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Oznam: