Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/278/2017

(FO) Vyhrabáčová Erika (04.02.1976)

Rovňany 60 , 98524 Rovňany

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
30.05.2023
Zverejnený v OV č.:
102/2023
Dlžník:
Vyhrabáčová Erika IČO 04.02.1976, , Rovňany 60, 98524 Rovňany,
Správca:
, Námestie SNP 74/28, 96001 Zvolen,
Spisová značka súdu:
2OdK/278/2017
Spisová značka správcu:
2OdK/278/2017 S1764
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.

V súpise všeobecnej podstaty sa nenachádza žiaden majetok.

 

insolva, k.s., správca dlžníka Erika Vyhrabáčová