(PO) ŠK AQUA TURČIANSKE TEPLICE, s.r.o., IČO 36383414

Kollárova 721/76, 03901 Turčianske Teplice

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Dátum zverejnenia:
31.05.2023
Zverejnený v OV č.:
103/2023
Dlžník/Úpadca:
ŠK AQUA TURČIANSKE TEPLICE, s.r.o. IČO 36383414, , Kollárova 721/76 / 0, 03901 Turčianske Teplice,
Správca:
Mgr. Richard Koiš , MBA , Štiavnická 2018/7, 03401 Ružomberok,
Spisová značka súdu:
3K/38/2022
Spisová značka správcu:
3K/38/2022 S1300
Druh:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Text:

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU

v konkurznom konaní sp. zn. 3K/38/2022 vedenom na majetok úpadcu

ŠK AQUA TURČIANSKE TEPLICE, s.r.o.so sídlom Kollárova 721/76, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36 383 414, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 11416/L

(ďalej aj ako „Úpadca“)

Správca:                                  

Mgr. Richard Koiš, MBA, so sídlom Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok, IČO: 42 067 286, zn. správcu S 1300

Spis. značka súdneho spisu:  3K/38/2023                                                                                                                                                                           

Dátum:                                    25.05.2023

Miesto konania:                        Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok (vedľa ÚVN Ružomberok, vchod B, IV. poschodie administratívnej budovy)

Čas konania:                            11:15 hod.

Program:                                 1)         Otvorenie zasadnutia a spôsob hlasovania

                                               2)         Voľba predsedu veriteľského výboru

                                               3)         Spôsob hlasovania veriteľského výboru

                                               4)         Záver

Prítomní:

Správca:          Mgr. Richard Koiš, MBA 

Člen VV:        UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. – prítomný zástupca JUDr. Alexandra Podivinská, na základe poverenia zo dňa 22.05.2023;

Člen VV:         SCHAUMANN SLOVENSKO, spol. s.r.o. - prítomný zástupca Mgr. Monika Czanner Hricová – advokát na základe dohody o plnomocenstve zo dňa 16.12.2022;

Člen VV:         AGRO – HÁJ, s.r.o. - prítomný zástupca JUDr. Anna Čerňavová Lokajová, LL.M., advokátsky koncipient na základe poverenia zo dňa 25.05.2023

 

K bodu 1): Otvorenie zasadnutia a spôsob hlasovania

Správca zvolal zasadnutie veriteľského výboru v zmysle ustanovenia § 38 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZKR”) na deň 25.05.2023 oznámením zverejneným v Obchodnom vestníku č. OV 86/2023 pod značkou záznamu K024629 dňa 05.05.2023, pričom prvé zasadnutie veriteľského výboru sa konalo bezprostredne po skončení druhej schôdze veriteľov v miestnosti, v ktorom sa konala aj schôdza veriteľov. 

Podľa ustanovenia § 38 ZKR členovia veriteľského výboru hlasujú na tomto zasadnutí osobne.

Správca skonštatoval, že veriteľský výbor je podľa ustanovenia § 38 ods. 2 ZKR uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci jeho členovia.

K bodu 2): Voľba predsedu veriteľského výboru

Správca zvolal zasadnutie veriteľského výboru za účelom voľby predsedu veriteľského výboru úpadcu, pričom vzhľadom na výšku prihlásených a zistených pohľadávok všetkých veriteľov správca navrhol do funkcie predsedu veriteľského výboru úpadcu veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

O zvolení veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za predsedu veriteľského výboru hlasovali jednotliví členovia veriteľského výboru nasledovne: 

Hlasovanie:

Za:

  • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
  • SCHAUMANN SLOVENSKO, spol. s.r.o. 
  • AGRO – HÁJ, s.r.o.

Proti:

  • Žiaden člen veriteľského výboru

Zdržal sa:

  • Žiaden člen veriteľského výboru

Po hlasovaní bolo počtom hlasov „Za“: 3, „Proti“: 0 a „Zdržal sa“: 0, prijaté nasledovné uznesenie č. 1:

Veriteľský výbor volí za svojho predsedu vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu ŠK AQUA TURČIANSKE TEPLICE, s.r.o., vedenej pred Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 3K/38/2023, člena veriteľského výboru UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.“

K bodu  3): Spôsob hlasovania veriteľského výboru:

Zvolený predseda veriteľského výboru navrhol, aby členovia veriteľského výboru na zasadnutiach veriteľského výboru boli oprávnení hlasovať za uznesenie veriteľského výboru aj písomne v súlade s ustanovením § 38 ods. 3 ZKR., pričom za písomné hlasovanie sa považuje aj hlasovanie člena veriteľského výboru doručené predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi elektronicky (do elektronickej schránky alebo prostredníctvom e-mailu). Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných.

O navrhnutom spôsobe hlasovania hlasovali jednotliví členovia veriteľského výboru nasledovne: 

Hlasovanie:

Za:

  • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
  • SCHAUMANN SLOVENSKO, spol. s.r.o. 
  • AGRO – HÁJ, s.r.o.

Proti:

  • Žiaden člen veriteľského výboru

Zdržal sa:

  • Žiaden člen veriteľského výboru

Po hlasovaní bolo počtom hlasov „Za“: 3, „Proti“: 0 a „Zdržal sa“: 0, prijaté nasledovné uznesenie č. 2:

„Členovia veriteľského výboru sú oprávnení na zasadnutiach veriteľského výboru hlasovať za uznesenie veriteľského výboru aj písomne v súlade s ustanovením § 38 ods. 3 ZKR., pričom za písomné hlasovanie sa považuje aj hlasovanie člena veriteľského výboru doručené predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi elektronicky (do elektronickej schránky alebo prostredníctvom e-mailu). Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných.“

K bodu  4):  Záver :

Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že program zasadnutia veriteľského výboru bol týmto vyčerpaný. 

Zasadnutie veriteľského výboru bolo o 11:31 hod. ukončené.

V Ružomberku, dňa 25.05.2023

Za predsedu veriteľského výboru Úpadcu:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 

konajúca na území SR prostredníctvom organizačnej zložky:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 

pobočka zahraničnej banky

v.z.

JUDr. Alexandra Podivinská