Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/170/2023

(FO) Hock Ladislav (07.01.1975)

Handlová , 97251 Handlová

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
01.06.2023
Zverejnený v OV č.:
104/2023
Dlžník:
Hock Ladislav IČO 07.01.1975, , Mesto Handlová -, 97251 Handlová,
Správca:
JUDr. Lucia Daňová , Potočná 66, 97251 Handlová,
Spisová značka súdu:
38OdK/170/2023
Spisová značka správcu:
38OdK/170/2023 S1987
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

JUDr. Lucia Daňová, správca dlžníka Ladislav Hock, nar. 07.01.1975, trvale bytom 972 51 Handlová, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.

Preddavok na trovy konania možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na trovy konania na účet IBAN: SK55 8330 0000 0027 0179 9467, SWIFT: FIOZSKBA s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s poznámkou: Hock.

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:

a) bolo podané na predpísanom tlačive a

b) na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.

Z preddavkov podľa ust. § 32 ods. 7 a 11 ZKR sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

Podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

JUDr. Lucia Daňová, správca