Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/26/2023

(FO) Jančík Pavol (13.08.1973)

Čadca , 02201 Čadca

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
01.06.2023
Zverejnený v OV č.:
104/2023
Dlžník:
Pavol Jančík IČO 13.08.1973, , Mesto Čadca 1, 02201 Čadca,
Správca:
JUDr. Vladimír Herich , PhD. , Dončova 13, 03401 Ružomberok,
Spisová značka súdu:
7OdK/26/2023
Spisová značka správcu:
7OdK/26/2023 S619
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka: Pavol Jančík, nar.13.08.1973, trvale bytom Mesto Čadca, 022 01 Čadca týmto, v zmysle ustanovenia §167v ods.1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) oznamuje po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu ustanovené §167t ods.1 ZKR, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Pavol Jančík, nar.13.08.1973, trvale bytom Mesto Čadca, 022 01 Čadca sa končí.

Po vyhotovení súpisu majetku konkurznej podstaty v zmysle ustanovenia §167j ods.1 ZKR, podľa Zoznamu majetku dlžníka zo dňa 23.02.2023, na základe poskytnutej súčinnosti dlžníka, ako aj na základe vlastných zistení a šetrení správca zistil, že do súpisu majetku všeobecnej podstaty ani do súpisu majetku oddelenej podstaty nebol zaradený žiadny majetok dlžníka.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka:  Pavol Jančík, Mesto Čadca, 022 01 Čadca v zmysle ustanovenia §167v ods.1 ZKR zrušuje. 

JUDr.Vladimír Herich, PhD., správca