Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/39/2023

(FO) Petrócziová Hermína (11.02.1980)

Hlavná ulica 364/12 , 93028 Okoč

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
06.06.2023
Zverejnený v OV č.:
107/2023
Dlžník:
Petrócziová Hermína IČO 11.02.1980, , Hlavná ulica 364/12, 93028 Okoč,
Správca:
Ing. Ladislav Bódi , Mariánska 6, 94901 Nitra,
Spisová značka súdu:
31OdK/39/2023
Spisová značka správcu:
31OdK/39/2023 S1154
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 22.03.2023, spisová značka 31OdK/39/2023-22 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka a Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01  Nitra, zapísaný v zozname správcov MS SR  zn. S 1154 bol ustanovený za správcu Hermína Petrócziová, narodená 11.02.1980, bytom Hlavná ulica 364/12, 930 28  Okoč. Súčasne OS Nitra týmto uznesením oddlžil dlžníka. Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 62/2023 dňa 29.03.2023 pod číslom K017393 a nadobudlo právoplatnosť dňa 30.03.2023.

V zmysle § 167j  v nadväznosti na §76 a §77 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení správca zverejňuje súpis všeobecnej podstaty úpadcu Hermína Petrócziová, narodená 11.02.1980, bytom Hlavná ulica 364/12, 930 28  Okoč nasledovne: 

Druh majektu: Stavba

           

Súp.položka majetku

Druh majetku

Číslo LV

Kat. územie

Parc.č.

Súpisné číslo

Spol. podiel

 Súpisová hodnota majetku

Dôvod zapísania do súpisu majetku

Dátum zápisu do majetkovej podstaty

1.

Rodinný dom

498

Okoč

2110

364

1/6

 15 000,00 €

majetok úpadcu podľa § 167 j v nadväznosti na §76 a §77 ZKR

30.5.2023

2.

Rodinný dom

529

Zemianska Olča

2728

299

1/2

 40 000,00 €

majetok úpadcu podľa § 167 j v nadväznosti na §76 a §77 ZKR

30.5.2023

Na nehnuteľnosti rodinného domu s.č. 299, k.ú. Zemianska Olča je evidované záložné právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s. vo výške 11.535,10 Eur, ktoré bude plnené z rozvrhu výťažku prednostne, tzn. že majetok evidovaný v liste vlastníctva číslo 529, k.ú. Zemianska Olča tvorí vo výške 11.535,10 Eur oddelenú podstatu. 

Druh majetku: Pozemok

         

Súp.položka majetku

Druh pozemku

Číslo LV

Kat. územie

Parc.č.

Výmera

Spol. podiel

 Súpisová hodnota majetku

Dôvod zapísania do súpisu majetku

Dátum zápisu do majetkovej podstaty

3.

Zastavaná plocha a nádvorie

529

Zemianska Olča

2728

478

1/2

 6 330,00 €

majetok úpadcu podľa § 167 j v nadväznosti na §76 a §77 ZKR

30.5.2023

4.

Záhrada

529

Zemianska Olča

2727/1

656

1/2

 8 690,00 €

majetok úpadcu podľa § 167 j v nadväznosti na §76 a §77 ZKR

30.5.2023

5.

Záhrada

498

Okoč

2111/3

129

1/6

 600,00 €

majetok úpadcu podľa § 167 j v nadväznosti na §76 a §77 ZKR

30.5.2023

6.

Zastavaná plocha a nádvorie

498

Okoč

2110

717

1/6

 3 200,00 €

majetok úpadcu podľa § 167 j v nadväznosti na §76 a §77 ZKR

30.5.2023

Súpisová hodnota majetku je stanovená až do vypracovania znaleckých posudkov kvalifikovaným odhadom správcu. Po vypracovaní znaleckých posudkov bude zverejnená opravená súpisová hodnota v súlade s hodnotu nehnuteľností  stanovenou znalcom.

 V Nitre, dňa 30.05.2023                                      Ing. Ladislav Bódi, správca