Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/182/2023

(FO) Januchová Jana (01.01.1990)

Chyžné 160, 04918 Chyžné

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
06.06.2023
Zverejnený v OV č.:
107/2023
Dlžník:
Januchová Jana IČO 01.01.1990, , Chyžné 160, 04918 Lubeník,
Správca:
, Dolná 6, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
7OdK/182/2023
Spisová značka správcu:
7OdK/182/2023 S1971
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do správcovského spisu

Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom príslušnej kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako Správca) ustanovený za správcu dlžníka Jana Januchová, trvale bytom Chyžné 160, 049 18 Lubeník, dátum narodenia 01.01.1990 podnikajúci pod menom Jana Januchová, miestom podnikania Muráň 296, 049 01 Muráň, IČO 47 740 329 (ďalej aj len ako Dlžník) uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 24.05.2023, sp. zn. 7OdK/182/2023, ktoré bolo publikované v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky (ďalej aj len ako Obchodný vestník) č. 102/2023 zo dňa 30.05.2023 týmto v súlade s ust. § 85 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako ZoKR) v spojení s ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako ZoS) a ust. § 21 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 666/2005 Z.z. o Kancelárskom poriadku pre správcov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako Kancelársky poriadok) oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia, ako aj iné subjekty, ktorým to umožňujú osobitné predpisy, môžu nahliadať do správcovského spisu ku konaniu 7OdK/182/2023 S1971 na adrese sídla príslušnej kancelárie Správcu:

Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

v pracovných dňoch počas úradných hodín Správcu od 09:00 do 12:00 hod. a následne od 13:00 do 15:00 hod., resp. na mieste a v čase podľa vopred dohodnutého termínu a miesta nahliadnutia do správcovského spisu so Správcom.

Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u Správcu na tel. čísle +421 917 521 301 alebo na e-mailovej adrese [office@wak.sk] za účelom zaradenia žiadateľa o nahliadnutie do správcovského spisu do poradovníka.

V prípade, ak je dotknutý správcovský spis vedený Správcom v elektronickej forme, je možné nahliadnutie do správcovského spisu vykonať elektronickým vzdialeným prístupom do cloudovej služby využívanej Správcom na základe dočasného prideleného prístupu obmedzeného na prehliadanie správcovského spisu; podmienka vopred dohodnutého termínu tým nie je dotknutá.

Za úhradu vecných nákladov vo výške stanovenej ust. § 21 ods. 4 v spojení s ust. § 25 ods. 2 Kancelárskeho poriadku a ust. § 36 ods. 2 v spojení s ust. § 47 ods. 4 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako Vyhláška) sú osoby oprávnené nahliadnuť do správcovského spisu oprávnené taktiež požadovať, aby im Správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu.

Správca v prípade požiadavky o vydanie podpísaného výpisu zo správcovského spisu umožňuje vydanie elektronickej verzie rozsahu požadovaného výpisu podpísaného kvalifikovaným elektronickým podpisom Správcu v súlade s ust. § 21 ods. 5 posledná veta Kancelárskeho poriadku; podmienka úhrady vecných nákladov vo výške podľa ust. § 21 ods. 4 prvá veta Kancelárskeho poriadku ani ďalšie vymedzené podmienky tým nie sú dotknuté.

V Banskej Bystrici, dňa 1.6.2023.

 

Witt&Kleim Renewals k.s.

správca dlžníka

Jana Januchová

JUDr. Ondrej Kalamár

komplementár

(bez priameho podpisu, autorizované ako zverejnenie Správcu v Obchodnom vestníku)