Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 23R/1/2022

(PO) Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o., IČO 47036885

Veľké Leváre 1113, 90873 Veľké Leváre

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Dátum zverejnenia:
19.06.2023
Zverejnený v OV č.:
116/2023
Dlžník:
Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o. IČO 47036885, , Veľké Leváre 1113 / 0, 90873 Veľké Leváre,
Správca:
, Murgašova 3, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
23R/1/2022
Spisová značka správcu:
23R/1/2022 S2082
Druh:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Text:

Origon Recovery Solutions, k.s., správca ustanovený do funkcie reštrukturalizačného správcu obchodnej spoločnosti Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o., so sídlom: 908 73 Veľké Leváre 1113, IČO: 47 036 885, ktorej bola Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 27.01.2023, sp. zn. 23R/1/2022, uverejneným v Obchodnom vestníku dňa 02.02.2023, povolená reštrukturalizácia, týmto v súlade s ustanovením § 146 ods. 1 ZKR zvoláva schvaľovaciu schôdzu. 

Schvaľovacia schôdza sa uskutoční dňa 10.07.2023 o 10.30 hod. v kancelárii správcu na adrese Hviezdoslavovo námestie 170/13 v Bratislave.

Správca týmto oznamuje, že veriteľský výbor na svojom zasadnutí uskutočnenom dňa 13.06.2023 jednomyseľne schválil návrh reštrukturalizačného plánu zo dňa 30.05.2023 s odporúčaním pre účastníkov plánu oprávneným o schválení plánu hlasovať, aby na schvaľovacej schôdzí hlasovali za prijatie veriteľským výborom schváleného reštrukturalizačného plánu.

Program schôdze: 

1. Otvorenie schôdze

2. Rozprava k návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka

3. Hlasovanie o prijatí plánu

4. Záver

Prezencia veriteľov sa začne o 10.00 hod. Právo zúčastniť sa na schvaľovacej schôdzi má každý účastník plánu; účasť dlžníka alebo štatutárnych orgánov alebo členov štatutárnych orgánov dlžníka na schvaľovacej schôdzi je povinná.

Pri prezencii účastníci plánu predložia platný doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace; zástupcovia účastníkov plánu predložia aj originál plnej moci, prípadne poverenia na zastupovanie účastníka plánu s úradne osvedčeným podpisom účastníka plánu oprávňujúce zástupcu na účasť a hlasovanie na schvaľovacej schôdzi, a platný doklad totožnosti.

Prezencia účastníkov bude prebiehať priebežne. V tejto súvislosti je potrebné sa dostaviť na miesto konania schvaľovacej schôdze v dostatočnom časovom predstihu pred začatím zasadnutia schvaľovacej schôdze tak, aby prezencia mohla byť ukončená o 10:30 hod.

V Košiciach, dňa 14.06.2023

Origon Recovery Solutions, k.s., správca