Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-27K/25/2020

(FO) Bauman Róbert (12.04.1974)

Ružová dolina 16008, Bratislava-Ružinov

Súd p r i z n á v a správcovi: JUDr. Marek Glemba, so sídlo...
Dátum vydania:
12.6.2023
Dátum zverejnenia:
21.06.2023
Zverejnený v OV č.:
118/2023
Autor oznamu:
Mestský súd Bratislava III
Spisová značka:
B1-27K/25/2020
ICS:
1120211508
Vydal:
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Mestský súd Bratislava III
Dlžník/Úpadca:
Róbert Bauman , Ružová dolina 25, Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Róbert Bauman , Ružová dolina 25, Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Mestský súd Bratislava III v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Róbert Bauman, nar. 12.04.1974, trvale bytom Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, správcom ktorého je JUDr. Marek Glemba, so sídlom kancelárie Mýtna 50, 811 07 Bratislava, značka správcu S 1666, o priznaní paušálnej odmeny správcovi za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
Rozhodnutie:
Súd p r i z n á v a správcovi: JUDr. Marek Glemba, so sídlom kancelárie Mýtna 50, 811 07 Bratislava, značka správcu S 1666, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 7.920,- Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZKR ).
Oznam: