Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/79/2023

(FO) Tužinská Drgoncová Martina (15.10.1976)

1. Mája 533 , 90879 Borský Svätý Jur

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
23.06.2023
Zverejnený v OV č.:
120/2023
Dlžník:
Tužinská Drgoncová Martina IČO 15.10.1976, , 1. Mája 533, 90879 Borský Svätý Jur,
Správca:
, Nitrianska 5, 91701 Trnava,
Spisová značka súdu:
23OdK/79/2023
Spisová značka správcu:
23OdK/79/2023 S1131
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

Správca Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci štatutárnym orgánom - komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom, správca dlžníka: Martina Tužinská Drgoncová, narodený 15.10.1976, bytom 1. Mája 533, 908 79 Borský Svätý Jur zistil, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 10.02.2023, ktorý tvorí súčasť Návrhu na vyhlásenie konkurzu a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 23.05.2023 dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by patril do konkurznej podstaty, a teda konkurzná podstata neobsahuje žiaden majetok.

Na základe týchto skutočností, po tom, ako správca zistil, že podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v ust. §167t ods. 1 ZKR, oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.

Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz: Martina Tužinská Drgoncová, narodený 15.10.1976, bytom 1. Mája 533, 908 79 Borský Svätý Jur, zrušuje.

 

V Trnave, 20.06.2023

Prvý správcovský dom, k.s., Správca